Regulamin

Regulamin serwisu esale.com.pl

Właściciel strony esale.com.pl i administrator danych: Akropol Kosowski Mateusz, Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów, NIP 7971885192. Wpisany do CEIDG przez Ministra Gospodarki.

Konto bankowe
Idea Bank nr. konta: 45 1950 0001 2006 0050 0188 0001

Definicje

esale.com.pl: Akropol Kosowski Mateusz, Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów, NIP 7971885192

Umowa: umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu;

Program: program „Rzetelny Sprzedawca” prowadzony przez esale.com.pl i polegający na możliwości dobrowolnego przystępowania Sprzedawców do programu poprzez zgłaszanie należących do Sprzedawcy Sklepów jako Uczestników Programu;

Znak jakości „Rzetelny Sprzedawca”: Znak graficzny lub tekstowy informujący o uczestnictwie Sprzedawcy do programu „Rzetelny Sprzedawca”

Sprzedawca: Przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i uwidoczniona w internetowym rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnym pod adresem lub osoba prawna uwidoczniona w internetowym rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego, będący stroną umów sprzedaży zawieranych na odległość z wykorzystaniem Sklepu

Rejestr: Rejestr sklepów prowadzony przez esale.com.pl

Uczestnik programu: Sklep, który został zaakceptowany do udziału w Programie „Rzetelny Sprzedawca”

 

Postanowienia ogólne

 1. Podstawową usługą świadczoną przez esale.com.pl jest prowadzenie Rejestru Sklepów Internetowych. Usługa polega na utrwaleniu w Systemie informatycznym danych Sprzedawcy oraz danych Sklepu, którzy przystąpili do Programu i prezentacja tych danych w ramach serwisu i rejestru sklepów esale.com.pl.
 2. Formularz zgłoszeniowy (wniosek o członkostwo) do programu „Rzetelny Sprzedawca” organizowanego przez esale.com.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą.
 3. W celu zgłoszenia firmy do programu należy samodzielnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie wymaganych w nim danych jest całkowicie dobrowolne jednak nie ma możliwości przystąpienia do programu „Rzetelny Sprzedawca” bez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 5. Zgłaszana do programu strona Internetowa w celu akceptacji wpisu musi spełnić warunki członkostwa opisane na stronie –
 6. Jeśli zgłaszana strona nie spełnia warunków programu, sprzedawca zostanie poinformowany o tym fakcie na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym wraz z listą rzeczy niezbędnych do poprawienia celem aktywacji członkostwa.
 7. Wnioski o członkostwo rozpatrywane są wyłącznie po otrzymaniu płatności przez esale.com.pl za rozpatrzenie wpisu w równowartości abonamentu rocznego.
 8. W przypadku gdy zgłaszana strona nie spełni warunków programu, esale.com.pl zastrzega, że nie zostanie zwrócona płatność za abonament roczny rozumiana jako płatność za rozpatrzenie wniosku. W przypadku wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku i nie spełnienia wymogów programu sprzedawca otrzymuje listę niezbędnych rzeczy wymagających poprawy celem aktywacji wpisu i członkostwa w programie „Rzetelny Sprzedawca”.
 9. Wpis w rejestrze esale.com.pl ważny jest 1 rok licząc od dnia zaakceptowania wniosku sprzedawcy.
 10. W czasie gdy wpis w rejestrze esale.com.pl jest aktywny Sprzedawca ma prawo posługiwać się dostarczonym przez esale.com.pl znakiem jakości „Rzetelny Sprzedawca” i certyfikatem dostarczonym przez esale.com.pl na swojej stronie internetowej jeśli w dalszym ciągu spełnia warunki programu.
 11. W momencie kiedy mija okres członkostwa (1 rok) Sprzedawca traci prawo do dalszego wykorzystywania znaków jakości „Rzetelny Sprzedawca” i certyfikatu wystawionego i dostarczonego przez esale.com.pl
 12. Po wygaśnięciu członkostwa Sprzedawca może wykupić członkostwo na kolejny rok, poprzez dokonanie opłaty za ponowne rozpatrzenie i aktywację wpisu lub zrezygnować  z członkostwa rezygnując tym samym z dalszego wykorzystywania znaku jakości „Rzetelny Sprzedawca” i certyfikatu wystawionego przez esale.com.pl
 13. Niedozwolone jest jakiekolwiek prezentowanie w Internecie Oznaczeń, Znaku jakości „Rzetelny Sprzedawca”, certyfikatu wystawionego przez esale.com.pl, znakiem esale.com.pl bez aktywnego członkostwa w programie „Rzetelny Sprzedawca”.

 

Ochrona własności intelektualnej

 1. esale.com.pl oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Sprzedawcy (usługobiorcy) treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest  do przestrzegania prawa własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody esale.com.pl, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w chwili zarejestrowania Sprzedawcy, co następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i świadczenia usług jest rejestracja Sprzedawcy i osoby jego reprezentującej w serwisie esale.com.pl
 4. W chwili przesłania zgłoszenia i zawarcia Umowy, osoba zgłaszająca Sprzedawcę oświadcza, że jest prawidłowo umocowana do składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym zaciągania w jego imieniu zobowiązań i zawarcia niniejszej Umowy.
 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. esale.com.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku rażących naruszeń prawa, etyki ecommerce przez Sprzedawcę, w przypadku dużej ilości negatywnych opinii o Sprzedawcy w Internecie i w przypadku dużej ilości skarg złożonych przez klientów sprzedawcy do esale.com.pl
 7. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron roczna opłata abonamentowa rozumiana jako opłata za rozpatrzenie wniosku nie podlega zwrotowi.

Płatności

 1. Opłata abonamentowa, rozumiana jako opłata za rozpatrzenie wniosku Sprzedawcy o członkostwo za wpis do rejestru esale.com.pl i prawo do posługiwania się znakami graficznymi i certyfikatami dostarczonymi przez esale.com.pl wynosi 79 PLN brutto na rok.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Opłata powinna zostać wniesiona na konto bankowe organizatora programu „Rzetelny Sprzedawca”w ciągu 7 dni od zgłoszenia sklepu do programu.

 

Koniec regulaminu serwisu ——————————————————————————-

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu esale.com.pl

ustanowiona dnia 25.05.2018 roku

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Akropol Kosowski Mateusz i posługujący się numerem Regon: 142501746 oraz numerem NIP: 7971885192, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów i adresem korespondencyjnym ul. Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem strony esale.com.pl
 2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Rejestracja konta w sklepie wymaga podania informacji identyfikujących użytkownika, w tym jego imię, nazwisko, adres email, hasło dostępu do konta.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie wymaga podania informacji identyfikujących użytkownika, w tym jego imię, nazwisko, adres do faktury, email, NIP – są to informacje wymagane do celów realizacji umowy sprzedaży. W przypadku gdy zamawiającym jest konsument pole NIP nie jest wymagane.
 5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownik powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: lub telefonicznie pod numerem: 727681293. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. W przypadku posiadania przez użytkownika zarejestrowanego konta w sklepie możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu, a w przypadku nie posiadania zarejestrowanego konta możliwe jest to w przypadku wysłania zgłoszenia na adres email Administratora Danych tj.
 7. Każda udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez użytkownika w każdej chwili cofnięta w tym celu należy wysłać stosowne zgłoszenie na adres email administratora danych osobowych:
 8. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)u.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub przez okres do 5 lat lub do momentu wysłania przez Państwa żądania ich usunięcia.
 10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Dane osobowe zbierane przez esale.com.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 13. esale.com.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

Rodzaj i cele przetwarzania danych

1. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

2. Esale.com.pl przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów w następujących celach:

a) rejestracji i prowadzenia konta użytkownika/klienta w serwisie i sklepie. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania i realizacji złożonych przez klienta zamówień. Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) wystawienia dokumentu księgowego (faktury) do złożonego przez klienta zamówienia. Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 1. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone firmie Web INnovative Software Sp. z o.o. celem wystawienia dokumentu księgowego, ewidencji sprzedaży, prowadzenia księgowości co jest związane z realizacją umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 4. Państwa adres email oraz informacja o zakupionych produktach może zostać przekazana do Ceneo sp. z o.o. celem wysłania Państwu niezobowiązującej ankiety dotyczącej opinii o dokonanych zakupach – na podstawie Państwa zgody podczas składania zamówienia.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone firmie Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk, która jest usługodawcą usługi hostingu strony esale.com.pl. Globtel Internet Szymon Hersztek może mieć dostęp do Państwa danych osobowych z racji świadczenia obsługi infrastruktury serwerowej sklepu (Pliki strony esale.com.pl znajdują się na serwerze firmy Globtel Internet Szymon Hersztek).
 6. Na naszej stronie zainstalowany jest „kod śledzenia” google analitycs, dzięki któremu jesteśmy w stanie dostosowywać sklep i jego ofertę do Państwa oczekiwań, analizować dane statystyczne i przepływ ruchu na podstronach sklepu. Poprzez kod google analitycs przekazywane są do google polska informacje o państwa adresie IP, rodzaju urządzenia, używanym systemie operacyjnym, używanej przeglądarce internetowej, odwiedzanych przez Państwa podstronach naszego sklepu oraz o dokonanych zakupach. (Prawnie uzasadniony interes [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.) W każdej chwili mogą Państwo odmówić i zablokować przesyłanie tych danych do Google Poland sp. z o.o. klikając w link i postępując zgodnie z instrukcjami https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 7.  W przypadku płatności poprzez system payu.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYU S.A. z siedzibą w 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399

Pliki cookies

 1.      Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
 2.      Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 3.      Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4.      Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 5.      Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  – publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
  – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  – czas nadejścia zapytania,
  – kod żądania http,
  – kod odpowiedzi http,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o przeglądarce użytkownika,
  – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 6.      Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

 

 Koniec polityki prywatności ——————————————————————————————————

Regulamin sklepu internetowego

esale.com.pl

ustanowiony dnia 25.05.2018 roku

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy esale.com.pl, dostępny pod adresem internetowym https://www.esale.com.pl, prowadzony jest przez Mateusza Kosowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Akropol Kosowski Mateusz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7971885192, REGON 142507746
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akropol Kosowski Mateusz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7971885192, REGON 142501746
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.esale.com.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1.     Adres Sprzedawcy: Akropol Kosowski, Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów
 2.     Adres e-mail Sprzedawcy:
 3.     Numery telefonu Sprzedawcy: 727681293
 4.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Idea Bank 45 1950 0001 2006 0050 0188 0001
 5.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach 9:00-18:00.

 

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet explorer, google chrome, Opera, Mozilla Firefox itp.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych adres email, imię nazwisko.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie adresu email, numeru telefonu oraz danych do faktury
 5. kliknąć przycisk “Potwierdź zakup”
 6. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: Dostawa produktu cyfrowego na adres email klienta podany w formularzu zamówienia
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Płatności elektroniczne, Płatność kartą płatniczą.
 3. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne.

 

§ 9 Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży.
 2. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
 3. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady przetwarzania, udostępniania i ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w Polityce prywatności.
 4. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
 5. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 09-18.
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na adres email klienta podany w formularzu składania zamówienia.
 8. Dokumentem sprzedaży jest Faktura Vat w formie elektronicznej. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: esale.com.pl, Cesinów-Las 2 05-620 Cesinów-Las lub elektronicznie na adres . W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji sklep esale.com.pl traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do zawartej Umowy ponieważ przedmiotem umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym [spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy].

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument może złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

§ 13 Dane osobowe

Szczegółowe warunki, zakres, cel przetwarzania, zakres udostępniania danych osobowych opisane są w polityce prywatności dostępnej w dalszej części tego dokumentu.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Koniec Regulaminu sklepu ————————————————————————————–